---

Doelstelling
Pedagogische visie
Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Bij Kinderdagverblijf BamBam & Pebbles bieden we kinderen een gezellige, veilige en stimulerende omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf.

Wij willen met BamBam & Pebbles meer bieden dan slechts “opvang” (verzorging) alleen. Dit alles speelt zich af in een huiselijke sfeer. Kwalitatief goede zorg staat voorop, met respect voor de culturele achtergrond van elk kind.

Gekwalificeerd personeel staat garant voor deze kwaliteit en streeft naar een zo goed mogelijk contact met de ouders, om de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk te laten aansluiten met de thuissituatie.

Pedagogisch Beleid
Elk individueel kind eigenwaarde geven voor wie het zelf is en niet voor wat het presteert, is het uitgangspunt van ons beleid. Hiertoe streven wij een positieve benadering van het individu na, zodat het zijn of haar rugzakje kan vullen met eigenwaarde zodat een positief zelfbeeld ontstaat.

Het pedagogisch beleidsplan ligt bij BamBam & Pebbles per locatie ter inzage voor iedere ouder. Binnen het pedagogisch beleid wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van groepsomvang, beschikbare ruimte en de leidster-kind ratio, wat aantoonbaar is via de inspectierapport Heemstede registratie nummer: 111009947
( www.landelijkregisterkinderopvang.nl ).

Het pedagogisch beleidsplan is vertaald naar een pedagogisch werkplan.

In het Pedagogisch Beleidsplan gaan we uit van de vier pedagogische basisdoelen:

• Bieden van emotionele veiligheid.
• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.
• Overdragen van waarden en normen.


Bekijk het pedagogisch beleidsplan


Dagindeling
Baby’s hebben geen vaste dagindeling. Elk kind eet en slaapt naar zijn/haar behoefte, knuffelen en spelletjes voor het bevorderen van de motoriek, muzikale en cognitieve ontwikkeling, etc. worden door de leidsters met uw kindje gedaan als het wakker is.

Als de baby’s zo ver zijn dat ze met “de pot” mee eten gaan ze langzaam in het ritme van “BamBam & Pebbles”. Met ouders wordt overlegd wanneer er wordt begonnen met fruit en brood eten.

Hieronder hebben wij een inzicht gemaakt hoe een dag er uit ziet.

7.30 open en worden kinderen gebracht, kinderen mogen vrij spelen

9.00 fruit eten en drinken voor de kinderen die twee keer gaan slapen

9.30 fruit eten en drinken met de overige kinderen
9.45 vrij spelen, knutselen, buiten spelen, liedjes zingen, boekjes lezen, noem maar op

11.15/11.30 brood eten en melk drinken.
12.30 kinderen naar bed en pauzes beginnen. De wakkere kinderen vrij spelen, knutselen, extra tijd besteden aan de ontwikkeling.

14.30 kinderen zijn wakker, aankleden, laten plassen / koekje eten, traktatie, drinken, hierna vrij spelen, knutselen, buiten spelen, noem maar op 16.00 fruit eten, drinken daarna spelen.

17.15 Kinderen worden voor de laatste keer verschoond en opgehaald

Het hierboven weergeven overzicht kan afwijken. ’s Middags vieren we de verjaardag indien er een kindje jarig is.

Buiten spelen
Het buiten spelen is eveneens een dagelijks terugkerend ritueel, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. We proberen dagelijks naar buiten te gaan.


Ziek zijn
Een kind is ziek als het 1 op 1 aandacht nodig heeft, koorts heeft en niet mee kan doen aan de dagindeling.

Hieronder kunt u het ziekte beleid van BamBam & Pebbles vinden en gaan we hierop uitgebreider uit.

Bekijk het ziektebeleid


Agenda 2022
Op de volgende data is de kinderopvang gesloten vanwege feestdagen

• Maandag 18 April 2e Paasdag
• Woensdag 27 April Koningsdag
• Donderdag 26 Mei Hemelvaart
• Vrijdag 27 Mei dag na Hemelvaart
• Maandag 6 Juni 2e Pinksterdag
• Maandag 26 December 2e Kerstdag tot en met Zondag 1 Januari
• Maandag 27 December tot en met Vrijdag 31 December gesloten

Maandag 3 Januari 2023 is het Kinderdagverblijf weer geopend


Klachtenraad
U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:

1. U kunt over uw klacht contact opnemen met de desbetreffende medewerkster(s) van de groep. Wij vinden het erg belangrijk, dat ouders en medewerker(s) met elkaar blijven communiceren zeker ook wanneer zaken niet goed lopen. Een gesprek biedt vaak al voldoende uitkomst.

Mocht u na dat gesprek echter van mening zijn, dat er onvoldoende aandacht is besteed aan uw klacht of dat u zich niet gehoord voelde dan kunt u een gesprek aanvragen met directie. Leg de klacht voor en vraag hen hierover een besluit te nemen. Wanneer in het gesprek met de directie uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u zich nog richten tot de ouderklachtenraad.

U moet u klacht dan schriftelijk indienen bij de ouderklachtenraad. Zij nemen uw klacht in behandeling en geven hier een schriftelijke reactie op. Indien ook deze uitslag door u onbevredigd wordt bevonden, kunt u zich als laatste stap wenden tot:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509LP Den Haag
070-3105310

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509JE Den Haag
0900-1877
www.klachtloket-kinderopvang.nl

2. Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling, dan kunt u zich ook rechtstreeks BamBam & Pebbles op de hoogte te stellen. Ook deze uitspraak is bindend.

Vierogen principe en 3 uurs regeling
Commissie Gunning heeft in haar rapport de term vier ogenprincipe geïntroduceerd. Het vier ogenprincipe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang.

BamBam & Pebbles dient bij de invulling van het vier ogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker een moment alleen op de groep of in het centrum is, De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan.

Gedurende de dag is de sociale controle op de pedagogisch medewerkers en kinderen groot. Er zijn meerdere pedagogisch medewerkers aanwezig. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen.

Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen. Ook de groepsruimte speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie. De groep is ‘open’. Er zijn veel ramen. Men kijkt van buiten makkelijk naar binnen. Tijdens de verschoonrondes van de kinderen is door medecollega’s controle op verschoning en bij het naar de toilet gaan blijft deze deur open. Toegang wordt afgesloten door middel van een hekje.

Op de slaapkamer is een babyfoon aanwezig. De babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen gaat op de slaapkamer ook een controle voor de pedagogisch medewerkster als ze op de slaapkamer is.

Bij het buiten spelen is door de ligging veel zicht op de speelplaats door omringende huizen. Daarnaast zijn de omgangsnormen tussen al onze medewerkers en de kinderen vastgelegd in de Gedragscode Kinderen en Seksualiteit. Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur: als je onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, zeg je er wat van. Verder zijn er achterwachten aanwezig die dichtbij het kinderdagverblijf wonen.

Bekijk het Privacy beleid


Drie uurs regeling en achterwachtregeling
Drie uurs regeling en achterwachtregeling Deze regeling beschrijft hoe wij omgaan met de inzet van medewerkers aan de randen van de dag en tijdens de middagpauze. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag minder beroepskrachten in te zetten dan volgens de leidster-kind-ratio is vereist.

Afwijking is mogelijk tussen 7.30 - en 8.00 uur en ’s avonds tussen 17.30 en 18.00 uur. Tussen 8.00 - 17.30 zijn er 2 medewerksters aanwezig. Pauze wordt onderling geregeld tussen 12.30 en 14.30 uur.

Bij de achterwachtregeling beschrijft hoe de achterwacht geregeld is, indien de situatie erom vraagt dat er een achterwacht vereist is. Achterwacht moet binnen 10 min aanwezig zijn op het kinderdagverblijf

Inschrijven


Wennen
Ongeveer 3 weken voor de plaatsing datum neemt de leiding contact met u op om een afspraak te maken voor het wennen van uw kind.

Tijdens de wenochtend (van 9.00-12.00) wordt kennisgemaakt met de leidster, besproken hoe het met uw kindje gaat, wat zijn de gewoontes, (slaapt het met een speen of knuffel) hoe gaat het met het drinken van de fles (borstvoeding geven is mogelijk) en wat zijn uw wensen.

Het de voedingsschema en slaapritueel wordt op elkaar afgestemd. De leidster zal alle belangrijke punten in haar eigen schrift noteren. Voor kinderen tot 1 jaar oud wordt er elke dag dat het kindje aanwezig is op BamBam & Pebbles bijgehouden hoe de dag is verlopen in het dagboekje.

Dit wordt onder ander gedaan door bij te houden wat het kindje heeft gegeten en wat de slaap tijden zijn geweest. Er wordt ook altijd een stukje in geschreven over hoe de dag is verlopen, eventuele bijzonderheden. Ouders mogen het dagboekje mee naar huis nemen en nemen het weer mee wanneer het kind naar BamBam & Pebbles toe gaat. Ook zij mogen in het dagboekje schrijven hoe het is gegaan of wat er van belang is.

Mocht uw kindje ouder zijn kan het een verlatingsangst hebben. Eén leidster zal zich over uw kindje ontfermen en extra aandacht geven. Wanneer u uw kindje komt ophalen wordt er eventueel een nieuwe wenafspraak gemaakt. Een goed wenproces is in het belang van uw kindje en een goede relatie tussen ouders en leidster is een voorwaarde voor een optimaal klimaat.

Wij vinden alles, wat uw kindje betreft, belangrijk. Op deze manier kunnen wij van u leren hoe u het fijn vindt dat wij met uw kindje omgaan en hoe uw kindje het fijn vindt dat wij met hem/haar omgaan.


Oudercommissie
BamBam & Pebbles heeft een oudercommissie waarin ouders zijn vertegenwoordigd. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders en vertegenwoordigt deze. De oudercommissie communiceert met de ouders en de directie van BamBam & Pebbles. Daarnaast heeft de commissie een adviserende functie richting de directie. Dit advies kan betrekking hebben op:

• De wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet personeel en procedures en opleidingen
• Voedingsaangelegenheden
• Openingstijden
• Beleid m.b.t. spel- ontwikkelingsactiviteiten, opvoeden, veiligheid en gezondheid
• Vaststelling of wijziging klachtenregelingen
• Wijziging van de prijs kinderopvang
• Uitvoering risico- en veiligheid inventarisatie

De commissie is bevoegd om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen.

Naast deze activiteiten organiseert de OC in samenspraak met de directie de jaarlijkse ouderavond, houden onder de ouders het tevredenheidsonderzoek. De directie stelt voor de oudercommissie een reglement vast (het medezeggenschapsreglement).

Het reglement mag alleen gewijzigd worden met instemming van de oudercommissie en geen regels bevatten omtrent de werkwijze van de oudercommissie, De werkwijze van de oudercommissie staat verwoord in het huishoudelijk reglement dat ter inzage is op te vragen bij de directie of oudercommissie. De oudercommissie vergadert twee keer per jaar en daarnaast telefonisch en/of per mail. Indien nodig komen zij vaker bij elkaar.

Indien er een klacht ontstaat tussen de oudercommissie en directie kan de ouderraad zich wenden tot de ouderraadklachtencommissie.


Betaling
BamBam & Pebbles factureert maandelijks een vast bedrag, extra dagen worden de volgende maand doorberekend.

Door middel van een automatisch incasso wordt elke 1e van de maand de factuur door een door u opgegeven bankrekeningnummer geïncasseerd.

Er is een mogelijkheid tot het afnemen van extra dagen, dit indien de dag bezetting het toelaat. De extra afgenomen dag komt bij de opvolgende maand factuur te staan. Tevens kan er van dag geruild worden. Ook hier geldt dat de dag bezetting het toe laat en dit kunnen geen dagen van ziekte van de kinderen zijn.


Ouder reacties
Hieronder hebben wij wat reacties geplaatst van ouders. Maar belangrijk blijft: Als je als ouder ergens mee zit of het er niet mee eens bent dat je het ons laat weten. Alleen dan heb je als ouder en kind een leuke tijd bij BamBam & Pebbles.

Lieve leidsters,
Voor ons eindigt vandaag het BamBam tijdperk. Jullie hebben samen 5.5 jaar voor onze meiden gezorgd en ze opgevangen. Voor Melanie en India voelde BamBam als thuis. En wij konden ze met een goed gevoel aan jullie overdragen. Enorm bedankt voor alles de afgelopen jaren.
– kritische blik (speen afbouwen, maak er geen prinsesjes van)
– flexibiliteit (ben te laat met——–, reactie: ik breng India naar de afgesproken plek)
– het geven van een tweede thuis Heel veel succes met BamBam, veel geluk en zijn we in de buurt komen we zeker langs.

BEDANKT
Zullen wij het zeggen met ‘n bloementje, ‘n flesje, ‘n cadeautje. Nee, we weten iets beter! We zeggen het gewoon met heel ons hart dat we heel blij en tevreden zijn met al jullie goede zorgen voor Luna en Boaz! Dank jullie daarvoor. Wij wensen jullie allen heel veel goeds toe en wie weet tot ziens!
Warme groet, Luna, Boaz, Ariel, Judith

Lieve dames,
Bijna 9.5 jaar geleden kwamen we voor het eerst bij BamBam met kleine Thijs. Na Ben en Isa is nu ook Guusje (bijna) 4 jaar. Vandaag is haar laatste dag alweer! Wij willen jullie enorm bedanken voor de fijne tijd die onze kinderen bij jullie hebben gehad. Vol vertrouwen in jullie goede zorgen lieten we ze achter bij BamBam. Altijd gezellig, huiselijk & liefdevol, mooie cadeau’s, leuke feestjes en goede herinneringen. We hebben 9.5 jaar geleden de juiste keuze gemaakt! We wensen jullie het allerbeste voor de toekomst, we komen elkaar vast nog tegen! Een dikke knuffel van Guusje (want knuffelen kan ze) en de groetjes van Isa, Ben en Thijs.
Eric + Gwendy

---