Ziek zijn

Helaas is dit niet helemaal te voorkomen. Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een ziek kind ziek? In het ziekteprotocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.Helaas is dit niet helemaal te voorkomen. Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een ziek kind ziek? In het ziekteprotocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Zieke kinderen
Wat is “ziek”
Kinderen zijn ziek als:

  • hun lichaamstemperatuur boven de 38.5 graden is (koorts).
  • ze 1-op-1 aandacht nodig hebben
  • ze een besmettelijke ziekte hebben

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het dagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in het eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar het kind. Met de ouder zal altijd contact worden opgenomen In principe moeten kinderen met een temperatuur boven de 38.5 graden opgehaald worden.

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er gedurende de dag haast geen mogelijkheid van het geven van 1-op-1 aandacht.

jelleke-vanooteghem-435755-unsplash
jelleke-vanooteghem-578746-unsplash

Infectieziekte

Als uw kind een infectieziekte oploopt hanteren wij het volgende beleid. Een kind met een infectieziekte mag bij BamBam & Pebbles komen mits het besmettingsgevaar volledig voorbij is.
Er zijn twee belangrijke criteria voor het al dan niet uitsluiten van een kind uit de opvang wegens besmettelijke ziekte:

  1. Het risico dat de omgeving loopt
  2. Het risico dat het kind zelf loopt

Voorbeelden van symptomen zijn:
– Diarree: lopende of waterige ontlasting met eventueel koorts ofwel bloederige ontlasting met
algemeen ziek zijn.
– Zware hoest met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden. Een gele huid of geel
oogwit.
– Huiduitslag: open wondjes, vlekjes of blaasjes waarvocht uit kan komen met risico op
infectie- en/of besmettingsgevaar (bv. waterpokken, krentenbaard, hoofdluis etc).
– Koorts (> 38.5) dat gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn. prikkelbaarheid,
verwardheid
– Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of veiligheid van
andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden
– Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziekte toestand.

Medicijnen

In principe dienen wij geen medicijnen toe (Wet BIG).
Wilt u dat de leidsters uw kind toch medicijnen toedienen, dan dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen en dus BamBam & Pebbles niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicijnen. Ouders dienen eerst zelf het medicijn te geven, het kind kan een allergische reactie vertonen bij het toedienen. De medicijnen worden pas toegediend na overleg tussen ouder en leidster.
We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor het toedienen van koortsverlagende medicatie.
In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Uitzonderingen zijn van het optreden van:
– Plotselinge benauwdheid
– Bewusteloosheid of spontane apathie
– Plotselinge en sneloplopende hoge koorts
– Ongevallen

We sluiten van harte af met de wens dat uw kroost voorspoedig en veilig zal opgroeien. Kortom, in goede gezondheid. Wij dragen daar graag in bij.

Wie zijn wij

element5-digital-352043-unsplash

Informatie

jelleke-vanooteghem-386022-unsplash

Contact

jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Inschrijven

computer-1185626_1920