Oudercommissie en haar taken

BamBam & Pebbles heeft een oudercommissie waarin ouders zijn vertegenwoordigd. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders en vertegenwoordigt deze. De oudercommissie communiceert met de ouders en de directie van BamBam & Pebbles. Daarnaast heeft de commissie een adviserende functie richting de directie. Dit advies kan betrekking hebben op:

  • de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet personeel en procedures en opleidingen
  • voedingsaangelegenheden
  • openingstijden
  • beleid m.b.t. spel- ontwikkelingsactiviteiten, opvoeden, veilgheid en gezondheid
  • vaststelling of wijziging klachtenregelingen
  • wijziging van de prijs kinderopvang
  • uitvoering risico- en veiligheid inventarisatie

De commissie is bevoegd om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen.

Naast deze activiteiten organiseert de OC in samenspraak met de directie de jaarlijkse ouderavond, houden onder de ouders het tevredenheidsonderzoek en stellen en thema avond vast.
De directie stelt voor de oudercommissie een reglement vast (het medezeggenschapsreglement). Het reglement mag alleen gewijzigd worden met instemming van de oudercommissie en geen regels bevatten omtrent de werkwijze van de oudercommissie, De werkwijze van de oudercommissie staat verwoord in het huishoudelijk reglement dat ter inzage is op te vragen bij de directie of oudercommissie. De oudercommissie vergadert twee keer per jaar en daarnaast telefonisch en/of per mail. Indien nodig komen zij vaker bij elkaar.

Indien een ouder een klacht heeft kan zij zich direct wende tot De Klachtenloket-Kinderopvang. Tel.nr: 0900-1877, www.klachtenloket.nl of via info@klachtenloketkinderopvang.nl of via de wesite

Indien er een klacht ontstaat tussen de oudercommissie en directie kan de ouderraad zich wenden tot de ouderraadklachtencommissie

Informatie over de oudercommissie, ouderraadklachtencommissie, notulen etc. ligt ter inzage op de peutergroep.

mike-fox-467489-unsplash